Translation Service 翻訳サービス Übersetzungsservice שרותי תרגום Service de Traduction Servicio de Traducción 翻译服务
Welcome Login | Register
Learn More

English to Albanian

  •  - professional translator

Overall rating

Source (English)
Google has announced that it is developing software for a phone that can translate speech into a different language almost instantly. I assume that the first phrase it will need is: “I have an app for that.” Speech-to-speech translation should, according to Franz Och, Google’s head of translation services, be possible and work reasonably well in a few years’ time.

Seasoned future-watchers may think that they have been here before. On January 7, 1954, IBM issued a press release announcing that it had managed to translate Russian into English using an electronic brain. Although Professor Léon Dostert, the Georgetown language scholar involved in the project, conceded it wasn’t yet possible “to insert a Russian book at one end and come out with an English book at the other”, he predicted that within three to five years “interlingual meaning conversion by electronic process ... may well be an accomplished fact”.source:timesonline

Translation (Albanian)
Google ka lajmëruar se po zhvillon një softuer për telefon, që mund të përkthejë bisedën në gjuhë të ndryshme pothuajse menjëherë. Mendoj se shprehja e parë që do të nevojitet është: "Unë kam një aplikacion për këtë". Sipas Franz Och, kreut të shërbimeve të përkthimit të Google, përkthimi fjalë për fjalë duhet të jetë i mundur dhe të funksionojë mirë pas një periudhe disa vjeçare.
Largpamësit mund të mendojnë se ata kanë qenë këtu më parë. Më 7 janar 1954, IBM lëshoi një deklaratë për shtyp ku njoftoi se kishte arritur të përkthejë nga rusishtja në anglisht nëpërmjet përdorimit të truri elektronik. Edhe pse profesor Léon Dostert, gjuhëtari i Georgetown, i përfshirë në projekt, pranoi se nuk ishte ende e mundur "futja e një libri të shkruar në rusisht dhe përfitimi i një libri në anglisht". Ai parashikoi se brenda një periudhe jo më shumë se tre deri në pesë vjeçare "konvertimi i kuptimit interlingual me anë të procesit elektronik ... mund të jetë një fakt i kryer". Burimi: timesonline

Translate Now

Expert reviews


Reviewed by Ledja R.

The translation reads generally well, with a couple of exceptions: - grammar - "kishte arritur të përkthejë" - both verbs need to be in past tense: "kishte arritur të përkthente" - syntax - The sentence starting with: "Edhe pse profesor Léon Dostert" is incomplete; a comma is needed before "Ai parashikoi", as that is the main clause of the preceding sentence. - omission - "përdorimit të truri elektronik" - "përdorimit të /një/ truri elektronik"
Ledja R. gave this translation :

Reviewed by Jakup P.

The first paragraph seems to be fine. But then, the text goes out of context in some cases(especially at the quotes), and the translation sounds too literal and has some typos as well.
Jakup P. gave this translation :

Reviewed by Iliona Q.

An excellent and error-free translation that reads perfectly well.
Iliona Q. gave this translation :
© 2008-2018 All rights reserved One Hour Translation™ terms and conditions